Kategoriler

Arjantin'de bu yıl düzenlenen Uluslararası Açık Veri Konferansı'nda etkiyi en üst düzeye çıkarmak için açık veri ile çalışmanın, sürdürülebilir gelişim  raporları ve beraberinde getirdiği zorluklar ve fırsatlar konuşuldu. Ayrıca etkiyi arttırmak için açık verilerin nasıl kullanılabileceğine dair sunumlar yapıldı. Toplantının amacı, açık veri ile resmi istatistik toplulukları arasındaki bağları güçlendirmeye devam etmekti. Konferanstaki etkinliklerin toplantı notlarının özet olarak paylaşıldığı raporu VOYD YK üyesi Kübra Yüzüncüyıl VOYD Blog için çevirdi.

*İngilizce Aslından Çeviren: Kübra Sultan Yüzüncüyıl / VOYD YK Üyesi


IODC 2018 SONUÇ RAPORU: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM HEDEFLERİ İÇİN ULUSAL RAPORLAMA

Etkiyi Yükseltmek İçin Açık Veri ve Birlikte Çalışabilirliğin Kullanımı

26 Eylül 2018 Uluslarası Açık Veri Konferansı

Buenos Aires, Arjantin

Giriş

26 Eylül 2018'de Open Data for Development (OD4D),  PARIS21, Inter-American Development Bank (IDB), Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD), World Bank, International Development Research Centre (IDRC), the United Nations Statistics Division (UNSD),Open Data Watch ile birlikte uluslararası bir açık veri konferansı düzenledi (IODC). Bu konferans sürdürülebilir gelişim hedefleri (Sustainable Development Goals-SDGs)arasında olan açık veriyle, müşterek çalışma, ulusal raporlama  yayma platformlarının kesişiminin etkinlik öncesi olarak tasarlandı. Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri için Ulusal Raporlama başlıklı etkinlik: Öne çıkan yedi ulusal istatistik dairesinden (NSO) temsilciler, etkiyi en üst düzeye çıkarmak için açık veri birlikte çalışabilirliğini kullanarak, sürdürülebilir gelişim  raporları ve beraberinde getirdiği zorluklar ve fırsatlar konusunda kendi perspektiflerini sundular.  Ayrıca Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UNSD), Dünya Bankası, Gelişim İçin Açık Veri (OD4D) gibi kurumlar tarafından da etkiyi arttırmak için birlikte çalışabilirlik ve açık verilerin nasıl kullanılabileceğine dair sunumlar yapıldı. Toplantının amacı, açık veri ile resmi istatistik toplulukları arasındaki bağları güçlendirmeye devam etmekti. Ulusal İstatistik Kurumları temsilcilerinin, karşılaştıkları zorluklar da dahil olmak üzere, deneyimlerini paylaşmaları için bir alan sağladı ve paydaş gruplara birbirlerinden öğrenme fırsatı sunuldu.

Açık veri ile resmi istatistik toplulukları arasındaki bağlantıları güçlendirmek için daha büyük bir çaba kapsamında, etkinlik Madrid'deki son IODC'de başlayan ortak diyalog için bir alan yarattı. Dünya Bankası 2016 IODC'de , PARIS21, Gevelopment Gateway, and Open Data Watch, Open Data for Development ile çalışarak açık veri ve resmi istatistikler hakkında birkaç oturum düzenledi. Böylelikle, IODC’de NSO’lardan ülke temsilcilerinin ilk kez dahil edilmesine işaret edilmişti. Geçtiğimiz yılki açık verilere ve SDG'ler için resmi istatistiklerin nasıl kullanılacağına ilişkin tartışmalara dayanarak, bu yılki gündem, açık verilerin, birlikte çalışabilirliğin ve SDG'ler için ulusal raporlama ve yaygınlaştırma platformlarının kesişimiydi.

Bu yılki etkinlik, iki bileşene ayrıldı: (1) uzman kuruluşlardan ve NSO temsilcilerinden sahne ayarlama görüşleri ve flaş sunumları ve (2) pratik çözümlerin belirlenmesi amacıyla ortak sorunları toplu olarak tartışmak için yuvarlak masa toplantıları. Toplantıda BM, IDRC ve Dünya Bankası temsilcilerinden yoğun katılım vardı. Dünya Bankası Program Yöneticisi Tim Herzog ve Craig Hammer,  Birleşmiş Milletler  İstatistik Bölümü Müdür Yardımcısı  Francesca Perucci,ve IDRC'de Kıdemli Program Uzmanı Fernando Perini; ve Açık Veri İzleme Genel Müdürü Shaida Badiee de bulundu. Bu belgenin sonunda konuşmacıların ve panelistlerin tam listesi bulunmaktadır.

Bu belge, toplantıda sunulan başlıca zorlukların ve problem çözme oturumlarının bir özetini sunmaktadır. Son olarak IODC'de ve sonraki adımlarda SGD raporlamaya ilişkin gündem raporlama, açık veri ve birlikte çalışabilir konularındaki tartışmalara yer verilmiştir.

NSO'lar tarafından belirlenen SDG raporlaması ve zorlukları

Etkinlik öncesi, resmi istatistikler için açık veri durumu, açık veri standartları, ulusal raporlama platformları ve SDG verileri için birlikte çalışabilirlik hakkında bir dizi tanıtım sunumu ile başladı. Bu sunumların ardından, Arjantin, Ekvador, Jamaika, Malezya, Namibya, Nepal, Filipinler ve Tanzanya'dan gelen yedi NSO temsilcisi ülkelerin, özellikle karşılaştıkları zorluklara, benimsedikleri iyi uygulamalara ve bugüne kadar elde ettikleri ilerlemeye odaklanarak, SDG'ler için ulusal raporlarının durumunu sundu. Sunumları seyircilerden gelen sorular takip etti.

NSO temsilcilerinin hazırladıkları sorular, kurumların NSO'lara nasıl daha iyi destek verebileceğine, SDG'lerin ve ilgili sonuç çerçevesinin çalışmalarına nasıl yardımcı olabileceğine ve hangi araçların ve kaynakların değerli olduğuna odaklandı. Sunumların her birinden benzer temalar ortaya çıktı. Genel olarak yaygın olan ana zorluklar aşağıda listelenmiştir.

Veri kalitesi

SDG raporlaması için gerekli olan verilerin çoğu hala PDF'lerde yayınlanmıştır ve makine tarafından okunabilir biçimde değildir. Mevcut verilerle ilgili sık sık kalite kaygıları da bulunmaktadır.

Bazı NSO'ların kullanma yetkisine sahip olmadığı geleneksel olmayan veri kaynaklarını kullanmaya yönelik itici güç, bu verilerin geçerliliğinin henüz tam olarak kanıtlanamaması nedeniyle bu veri kalitesi endişelerini arttırabilmektedir. Mekansal verileri diğer veri kümeleriyle entegre etmek ve birleştirmek ve bu verilerin kullanımını izlemekle ilgili  sorunlar mevcuttur.

Veri Ayrıştırma

Benzer bir konu, yukarıdaki veri zorluklarından farklı olarak, veri ayrıştırma problemidir. Ayrıştırma seviyesi hem yerel düzeyde hem de “hiç kimseyi geride bırakmama” hareketi için uygun ayrıştırmalar , birçok NSO'nun kayıt etmekte zorlandıkları parçalık düzeyini temsil etmektedir. Bu tür ayrıştırmalar olmaksızın, politika yapıcılar verileri, veriye dayalı doğru kararlar vermek için kullanmaya çabalamaktadırlar.

Koordinasyon ve işbirliği

Bir hükümet içindeki farklı bakanlıklar ve veri üreticileri arasındaki koordinasyon ve hükümet-sivil toplum örgütleri (STK'lar), özel aktörler ve uluslararası ajanslar dışındaki artan sayıda aktör ve veri üreticisi, NSO'ların birçoğu için bir zorluk olarak nitelendirildi.

Kapasite ve kaynak eksikliği

NSO'lar, SDG'leri rapor etmek ve resmi görevlerini yerine getirmek için daha fazla kaynağa ve kapasiteye ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Bu özellikle sorun olarak ortaya çıkmıştır çünkü NSO'ların giderek karmaşıklaşan veri kümelerini ve yayma yöntemlerini ele alması ve oluşturması beklenmektedir. Bu boşlukları doldurmak adına kapasite oluşturmak için teknik desteğin yanı sıra yerli ve uluslararası kaynağa da ihtiyaç vardır.

Sorunları çözme ve çözümleri belirleme

SDG raporlamasının arka plan oluşturmasıyla, etkinliğin problem çözen yuvarlak masa bölümleri, açık verilerin üç kesişen alanı, birlikte çalışabilirlik ve SDG’ler için ulusal raporlama sırasında karşılaşılan ortak zorluklara  pratik çözümler bulmak ve topluca tartışmak için bir fırsat sağladı. Herhangi bir soruna en iyi çözümün işbirliği olması mantığına dayanarak, etkinliğin bu kısmı, birçoğu daha önce karşılaşmamış olan bir dizi sektörden katılımcının açık veri, birlikte çalışabilirlik ve SDG raporlaması sırasında karşılaştığı pratik sorunların ayrıntılarını paylaşabileceği bir alan yarattı.  Oturumda öncelikle katılımcıların bilgi ve yeteneklerinden yararlanılırken, organizatörler grup sohbetlerine rehberlik etmek için ara gruplarının her birine en az bir uzman yerleştirdi. Ara gruplarından sonra, katılımcılar sorulara verdikleri cevapları geri bildirdiler. Bir dizi zorluklar ve olası çözümler tartışıldı.

Veri devrimini ve işbirliğini yürütmek için ortak hedefler olarak SDG'ler

Çoklu NSO'lar, SDG'lerin veri toplamaya aciliyet kazandırdığını ve NSO'ların veri kalitesini koordine etmesine ve geliştirmesine yardımcı olduğunu kabul etti.

Raporlama yükünü azaltmak ve birlikte çalışabilirliği arttırmak için standartlar

Raporlama yükünü azaltmak ve karar vericilere zamanında veri sağlamak için veri alışverişi standartları uygulanmalıdır. Kullanıcıların sahiplik ve menşei izleyebilmeleri ve verilerin birlikte çalışabilirliğini artırabilmeleri için etiketler ve meta verilerin yapılması ve standart hale getirilmesi gerekir. Bu süreç ayrıca verinin güvenini artırabilir. Veri Kataloğu Kelime Bilgisi (DCAT) bu meta veri sorununa olası bir çözümdür. Standartların kullanımı özellikle SDG gösterge raporlaması, resmi olmayan veriler ve coğrafi veri için önemlidir.

Mevcut platformları ve araçların güçlendirilmesi

Mevcut platformlar, ülkelerin birbirlerinin veri altyapısındaki yatırımlarından yararlanmasını kolaylaştırmak için yeniden kullanılabilir olmalıdır. Mevcut olan açık kaynak araçlar ve platformlar, SDG raporlaması için düşük maliyetli bir çözüm olarak kullanılabilir ve diğer ülkeler ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaları kaldırabilir.

NSO verilerinin güvenini artırmak için meta verilerin kullanımını arttırmak ve yasaları güçlendirmek

NSO'lara ve verilere olan güveni artırmak için NSO meta verileri kullanılmalıdır. Açık veri hareketini desteklemek için bilgi özgürlüğü ve açık veri yasaları güçlendirilmelidir. Hazırlanan bu verilerin yanlış kullanılmayacağı veya suistimal edilmeyeceğine ve kullanıcı gizliliğini korumak için en iyi uygulamaların uygulanacağına dair güvenceler sağlanmalıdır.

Veri kullanımını ve NSO'ları desteklemek için kullanıcılarla ve diğer paydaşlarla irtibat kurmak

NSO'nun çalışmalarını desteklemek için geniş bir toplum üyeleri koalisyonuna ihtiyaç vardır. Kullanıcı forumları, yasal temsilciler ve politika yapıcılar gibi kullanıcı sözleşme süreçleri, veri kullanımı ve etkisi hakkında doğrudan geri bildirim almak için uygulanmalıdır. Hükümetler, yerel ve bölgesel gruplar arasında  arasında işbirliğini teşvik etmek ve ortak hedefler bulmak için çaba gösterilmelidir. Uluslararası ajanslar ve STK'lar da dahil olmak üzere hükümet dışı kuruluşlarla da stratejik işbirlikleri yapılmalıdır.

Sonraki adımlar

Etkinlik öncesi, IODC konferansından önce , SDG raporlaması, birlikte çalışabilirlik ve açık veriler ile ilgili tartışmayı başlatmak üzere tasarlanmıştır. IODC konferansı Ulusal Raporlama SDG etkinliğinde yapılan konuşmalar tartışıldı: Açık Veri Önceliği Eylemleri'nde tartışıldı, ancak konular diğer bazı konferans oturumlarında da tartışıldı: Açık Verilere İlişkin Küresel Taahhütlerin Güçlendirilmesi, Açık Verilerin Durumu, Kullanılacak Açık Veri Ölçümü ve #ODCRefresh oturumları. Bu oturumlardan alınan paketler ve resmi istatistikler, açık veriler ve birlikte çalışabilirlik toplulukları arasındaki ilişkiler, Dünya Veri Forumunda (WDF) daha da güçlendirildi.Ekim 2018'de WDF'deki bu konuşmaya devam etmenin ötesinde, bu tartışmalardan elde edilen girdiler, birlikte çalışabilirlik veri ortaklarının kısa ve yönlendirici ve Gelişim için Açık Veri'nin gelecekteki çalışma akışlarını bilgilendirmeye yardımcı oldu. Dahası, NSO'ların muhtemelen IODC'den öğrenmelerini ev ofislerinden yapmaya başlayacak ve açık veri şampiyonu olmaya devam edecektir. Burada başlatılan konuşmaların yıl boyunca devam edeceği umulmakta ve Kenya'daki IODC'nin bir sonraki toplantısında çok fazla beklenti bulunmaktadır.


Kısaltmalar

*SDG: Sustainable Development Goals, Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri

*NSO: National Statistics Organizations, Ulusal İstatistik Örgütleri

*IODC: International Open Data Conference, Uluslararası Açık Veri Konferansı

*WDF: World Data Forum, Dünya Veri Forumu

* OD4D: Open Data For Development, Gelişim İçin Açık Veri

*GPSDD: Global Partnership for Sustainable Development Data, Sürdürülebilşr Gelişim Verisi için Global Ortaklık

* IDRC: International Development Research Centre, Uluslararası Gelişim Araştırma Merkezi

*UNSD: United Nations Statistics Division, Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü